LÄNKAR

Säffle kommun: www.saffle.se

Skolverket: www.skolverket.se

Skollagen: www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800

Läroplan förskola: www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Specialpedagogiska skolmyndigheten: www.spsm.se

Långseruds utvecklingsgrupp: www.langserud.nu


© 2011-2023 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se