Stadgar för Långseruds friskola

Antagna den 8 mars 2010

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Långseruds friskola ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att söka tillstånd för samt driva verksamhet med förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och därmed förenlig verksamhet.
Föreningens verksamhet är öppen för alla barn och verksamheten ska vara politiskt och religiöst obunden. Föreningen ska verka för en kvalitativ och stimulerande verksamhet under ledning av behörig personal. Föreningen ska också arbeta i enighet med demokratiska värden och skolans värdegrund.
Verksamheten ska i övrigt uppfylla de styrdokument och lagar som gäller skolväsendet samt samarbeta med de statliga och kommunala myndigheter som berörs.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Säffle kommun, Värmlands län.

§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas vårdnadshavare till barn som är eller på goda grunder väntas bli elever i föreningens verksamhet. Dock krävs ej medlemskap för att elev ska få deltaga i verksamheten. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Personer som inte uppfyller angivna krav kan söka inträde i föreningen som stödjande medlem. Stödjande medlem kan vara såväl fysiska som juridiska personer. Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.

§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas inom 30 dagar när medlemskap har beviljats, kontant eller till föreningens konto. Insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, med ett maximalt belopp av 1000 kr. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång
Medlemsskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår, då medlem inte längre har barn som går kvar i skolan eller begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst fyra och maximalt åtta styrelseledamöter med två till fyra styrelsesuppleanter. Ordförande väljs på föreningsstämman. Kassör och sekreterare konstitueras av styrelsen. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordförande väljes på ett år, övriga ledamöter väljes på två år, suppleanter väljes på ett år. Första året väljes hälften av ledamöterna på ett år. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. För att beslut ska gälla måste mer än hälften av styrelsen ledamöter vara närvarande.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser, var och en för sig.

§12 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

§ 14 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängd
 3. val av två justeringsmän
 4. frågan om kallelse blivit utlyst i laga ordning
 5. fastställande av dagordning
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
 9. frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 12. val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. val av valberedning
 15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.


Medlem som önskar få fråga behandlad vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla detta till styrelsen skriftligt senast 14 dagar före stämman. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt får utövas genom ombud som uppvisar skriftlig fullmakt härför. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal tillämpas lottning. Stödjande medlemmar äger inte rösta på föreningsstämman


§ 16 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker skriftligen till samtliga medlemmar.Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.
Extra stämma ska hållas om styrelsen, revisorer eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar så begär.


§17 Stadgeändring
Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrivits i 7 kap 14§ och15§ lagen om ekonomiska föreningar.


§ 18 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.


§ 19 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar , efter återbetalning av medlemsinsats, anvisas till främjande av förenings- och kulturverksamhet i Långseruds socken.


Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.


© 2011 Långseruds friskola, 661 96 LÅNGSERUD, Telefon: 0533-500 61, E-post: rektor@langserudsfriskola.se
Share |